MuseumKidsWeek2019_Privacy

The information is also provided in English, after the text in Dutch

 

Privacy en veiligheid

Weet je wat “privacy” is?

In dit geval is privacy dat je zelf mag bepalen hoe je Edams Museum gebruikt en dat er niemand zich daarmee mag bemoeien als jij dat niet wilt (behalve je ouders natuurlijk). Dat heeft dus ook te maken met alles wat jij op de website of email van Edams Museum zet. Met een duur woord heet dat: “persoonsgegevens” of “gegevens”.

Ben je benieuwd hoe wij omgaan met jouw gegevens?

Dat leggen we je op deze pagina uit. Als je het lastig vindt om het te begrijpen: vraag je ouders of verzorgers om hulp.

Wie zijn wij?

EdamsMuseum is een Stichting.

Wat is er wettelijk geregeld?

In Nederland bestaan er wetten en regels over hoe je met de gegevens van anderen om moet gaan. Die gelden natuurlijk ook voor ons, en ook voor jou. Stichting Edams Museum moet ook voor aan de wet gehoorzamen.

Met ingang van 25 mei 2018 is een nieuwe wet in Nederland, die trouwens niet alleen in Nederland geldt maar in heel Europa: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij hebben maatregelen getroffen dat we aan de nieuwe wet konden voldoen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die bij jou als persoon horen, bijvoorbeeld wie je bent, waar je woont of hoe je eruitziet. Denk bijvoorbeeld aan je naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, foto’s, vlogs, museumkaartnummer, e-mailadres en geboortedatum.

Je geeft onze website en de email (edamsmuseum1895@gmail.com) alleen je email adres, voornaam en foto’s dat je wilt op onze website laten publiceren, dan kan iedereen ze op de website zien. Deze gegevens zijn van jou. Je mag er dus altijd voor kiezen om ze te laten verwijderen.

Omdat we je achternaam nooit gebruiken, zorgen we ervoor dat je nooit in zoekmachines of sociale media met je volledige naam vindbaar bent.

We sturen je geen email behalve als het direct over jouw foto gaat.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

Meedoen aan de wedstrijd houdt in dat het e-mailadres bekend wordt bij de stichting Edams museum en dat de ingezonden foto geplaatst wordt op de website van het museum. E-mailadressen worden onder geen beding gedeeld met derden. De gepubliceerde foto’s zijn voor de periode van 12 oktober tot 1 december 2019 zichtbaar voor iedereen. In de periode van 1 december tot 15 december 2019 wordt de genoemde data gewist.

Wil je jouw persoonsgegevens, je account of foto’s inzien, veranderen of verwijderen?

Met het inzenden van deze foto geeft u toestemming voor de plaatsing van de foto op de website van het Edams museum (www.edamsmuseum.nl  voor de periode van 12 oktober 2019 tot 1 december 2019. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarde dient u zelf een mail te sturen naar edamsmuseum@gmail.com met het verzoek tot niet plaatsing van de foto.

Klachten

Als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens, helpen we je graag verder. In het geval dat we het niet eens worden, kun je met hulp van je ouders een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Op hun site vind je daarover meer informatie.

Wijzigingen

We raden je aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen omdat wij deze van tijd tot tijd wijzigen.

Zorgvuldigheid

Wij vertrouwen erop je met deze pagina meer inzicht gegeven te hebben hoe wij omgaan met jouw gegevens. Jouw suggesties om de zorgvuldigheid verder te verbeteren, ontvangen we graag: EdamsMuseum, postbus 174, 1135 ZL Edam of via edamsmuseum@gmail.com

 

Privacy and security

Do you know what “privacy” is?

In this case, privacy is that you are free to decide how you use Edam Museum and that nobody is allowed to interfere if you don’t want to (except for your parents of course). That also has to do with everything you put on the website or email of Edams Museum. With an expensive word it is called: “personal data” or “data”.

Do you want to know how we handle your data?

It is explained here. If you find it difficult to understand: ask your parents or guardians for help.

Who are we?

Edam Museum is a Foundation.

What is regulated by law?

In the Netherlands there are laws and rules on how to handle the data of others. They naturally also apply to us, and to you too. The Edams Museum Foundation must also obey the law.

Effective 25 May 2018, a new law has been introduced in the Netherlands, which, incidentally, applies not only in the Netherlands but throughout Europe: the General Data Protection Regulation. We have taken measures to comply with the new law.

What is personal data?

Personal data is all data that belongs to you as a person, for example who you are, where you live or what you look like. Think for example of your name, address, city, telephone number, photos, vlogs, museum card number, e-mail address and date of birth.

You only give our website and the email (edamsmuseum1895@gmail.com ) your email address plus your first name and photos that you want published on our website which will be visible to everyone on the website. This information is yours. So you can always choose to have it removed.

Because we never use your last name, we ensure that you are never found in search engines or social media with your full name.

We will not send you email unless it is directly related to your photo.

How long do we keep your data?

Participating in the competition means that the e-mail address is known to the Edam museum foundation and that the photo submitted is posted on the museum’s website. Under no circumstances are email addresses shared with third parties. The published photos are visible to everyone for the period from 12 October to 1 December 2019. The aforementioned dates will be deleted in the period from 1 December to 15 December 2019.

Do you want to view, change or delete your personal data, your account or photos?

By submitting this photo you give permission for the photo to be placed on the website of the Edams museum (www.edamsmuseum.nl for the period from 12 October 2019 to 1 December 2019. If you do not agree with this condition you must to send an e-mail to edamsmuseum@gmail.com requesting the photo not to be placed.

Complaints

If you have complaints about the processing of your personal data, we will gladly help you further. In the event that we do not agree, you can make a complaint with the help of your parents to the supervisor, the Dutch Data Protection Authority. You can find more information about this on their site.

Amendments

We recommend that you regularly consult this privacy statement because we change it from time to time.

Representation

We trust that this page has provided you with more insight into how we handle your data. We are happy to receive your suggestions for further improvements: EdamsMuseum, PO Box 174, 1135 ZL Edam or via edamsmuseum1895@gmail.com

 

Bitnami